Hjemmehospice

Samfunnet står i tiden som kommer fremfor store utfordringer når det kommer til omsorgsoppgaver, i særdeleshet hjemmebaserte omsorgstjenester. Det er et uttalt mål at byens befolkning skal bli boende hjemme så lenge som mulig, også når sykdom inntreffer. I Fransiskushjelpen ser vi nødvendigheten av god livskvalitet og tilrettelagt hjemmetid også for alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid. Vi ønsker å bidra til at de som ønsker det skal få muligheten til å tilbringe livets siste fase i eget hjem.

Fransiskushjelpens Pleietjeneste tilbyr derfor palliative tjenester til alvorlig syke og døende pasienter, som kan motta palliativ behandling i hjemmet. Vi har gjennom 40 år med hjemmehospice gitt Oslos befolkning muligheten til å dø i eget hjem, under trygge forhold. De fleste opplever hjemmet som den beste ramme for privatliv, integritet og normalitet.

Pleietjenesten består av sykepleiere med spesialkompetanse innen palliasjon og kreftomsorg, samt helsefagarbeidere med lang erfaring innen palliasjon. Vi har en rådgivende lege tilknyttet tjenesten. Legen har ikke muligheter for hjemmebesøk. Vi har også en fysioterapeut med spesialkompetanse innen lymfødembehandling.

Vår sykepleier på bakvakt kan kontaktes hele døgnet for innskrevne pasienter. Vakter av minimum 3 timers varighet på dagtid og 10 timer på natt tilbys etter individuelle vurderinger.

Vi samarbeider med ALS-teamet på OUS og tar i samråd med de inn pasienter med ALS i sen palliativ fase som er hjemmeboende og som ønsker å dø hjemme.

Vi ønsker å bidra til økt hjemmetid for pasienter gjennom hele sykdomsforløpet, også i den terminale fasen når pasienten selv ønsker dette. Vi gir tilbud om undervisning til hjemmesykepleien i alle bydeler i Oslo relatert til dette temaet.

Vi jobber tett med familie og pårørende under sykdomsforløpet og følger opp med samtale etter dødsfall. Vi ser viktigheten av å gjøre situasjonen for de pårørende så trygg som mulig, slik at de kan være en ressurs under sykdomsforløpet.

Vårt ambulerende hospiceteam tar seg av

  • Vurderingsbesøk der hjemmesituasjon og muligheter for å ha pasienten hjemme kartlegges

  • Vi planlegger nettverksmøter og koordinerer tjenester sammen med pasient, pårørende og andre helseinstanser som sykehus, hjemmesykepleie, fastlege, palliative team og Hospice Lovisenberg

  • Ansvar for smertepumper i hjemmet

  • Symptomlindring

  • Vakttelefon (døgnkontinuerlig)

  • Støtte og veiledning til familie og pårørende

  • Avlastning i form av nattevakter (10 timer) og dagvakter (3 timer)

  • Lymfødembehandling

Alle våre tjenester er gratis og er et tilbud til hele Oslos befolkning. Vi har kontrakt med Oslo kommune og aktuelle pasienter kan henvises fra for eksempel kreftkoordinator i bydel, sykehus, fastlege og Hospice Lovisenberg. Pasienter og pårørende kan også ta direkte kontakt.

Kontakt oss

Åpningstider

  • mandag til fredag 08.30-15.30