Besøksvenn

Mange eldre opplever utfordringer i forhold til å bo hjemme alene. Ensomhet, svekket mobilitet og ikke minst kognitiv svikt preger hverdagen til flere av de eldste. Mange eldre opplever tap av nærstående, tap av sosialt nettverk, og ikke minst tap av helse, noe som påvirker livskvaliteten. Samtidig er det mange som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Besøkstjenesten ønsker å bidra til at eldre hjemmeboende opplever seg mindre ensomme og alene og at de kan være med på aktiviteter utenfor hjemmet.  Vi ønsker også å bidra til at alvorlig syke kreftpasienter får en så god hverdag som mulig.  Vi tilbyr derfor besøksvenn til pasientene i Fransiskushjelpens Pleietjeneste og beboere ved den byomfattende lindrende enhet på Solvang helsehus.

Besøkstjenesten tilbyr en frivillig besøksvenn som kommer på hjemmebesøk og bidrar med sosialt samvær, samtale og hjelp til å komme seg ut. For de som er i livets sluttfase tilbyr vi i tillegg hjelp til små praktiske oppgaver, følge til viktige offentlige avtaler og sittetjeneste eller avlastning for pårørende. Vi tilbyr også felles arrangementer som turer, sosiale arrangementer i forbindelse med jul og sommer. I tillegg gjennomfører vi hvert år en juleaksjon hvor vi besøker ca 100 ensomme eldre og deler ut rikholdige pakker til jul. Vi ser på eldre som en viktig ressurs for samfunnet og vektlegger at relasjonen til den frivillige er så jevnbyrdig som mulig og at en kan dele sorger og gleder med sin besøksvenn. Målgruppen vår er hjemmeboende eldre med svekket nettverk og mobilitet som bor alene og ønsker sosial støtte. I tillegg prioriteter vi å hjelpe alvorlig syke pasienter i Fransiskushjelpens Pleietjeneste og beboerne på lindrende enhet på Solvang helsehus. Her bidrar de frivillige med samtaler og sittetjeneste ved livets sluttfase.

Våre frivillige er mennesker over 18 år, med ulike bakgrunner og interesser som gjennom frivillig innsats ønsker å gjøre hverdagen til eldre og syke lettere og lysere. De fleste frivillige er aktive i Besøkstjenesten ca. 1 gang i uken eller hver 14. dag. De frivillige gjør som regel direkte avtaler med de som mottar besøk.  De får opplæring og veiledning av de ansatte og vi har en stabil stab av frivillige som er aktive over flere år.

Vi tilbyr

  • Vurderingsbesøk av ansatt koordinator
  • Kobling med egnet frivillig
  • Sosial kontakt og samtaler
  • Hjelp til å komme seg ut
  • Støtte i livets sluttfase
  • Avlastning for pårørende ved livets sluttfase
  • Tilbud om felles sosiale arrangementer, turer
  • Samarbeid med andre instanser og evt. familie
  • Følge til viktige offentlige avtaler
  • Telefonkontakt  

Kontakt oss